بلوک ۲ جداره، ۲ حفره ۲۰

بلوک ۲ جداره، ۲ حفره ۱۵

بلوک سبک ۲ جداره، ۳ حفره

بلوک دوجداره و سه حفره تیغه ۱۰

بلوک سبک ۳ جداره، ۴ حفره

بلوک ۳ جدار، ۵ حفره

بلوک توپر تیغه

پوکه سبک عدسی

پوکه بادامی

ملات آماده